Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Sisällä;
 2. Algemene voorwaarden: algemene voorwaarden interieuradviseur – opdrachtgever, zoals opgesteld door Centraal Register Interieur Styling Professionals;
 3. Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever danwel de interieuradviseur;
 4. Interieuradviseur: de (rechts)persoon die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieurstyling en interieuradvies;
 5. Object: het in het kader van het uit te voeren product van stoffelijke aard;
 6. Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en Sisällä tot stand is gekomen;
 7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan Sisällä heeft verleend;
 8. Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt;
 9. Werk: ontwerpen, schetsen, tekeningen, plastische werken en dergelijke in de zin van de Auteurswet.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, onderhandeling over een opdracht en opdracht tussen opdrachtgever en Sisällä;
 2. Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. In dat geval treden de opdrachtgever en Sisällä; in overleg om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen. Deze nieuwe bepalingen zullen zo veel mogelijk overeenkomen met het nietige of vernietigde gedeelte van de algemene voorwaarden;
 3. Als onduidelijkheid bestaat over één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden dan moet uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen;
 4. Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden;
 5. De voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten;
 6. Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dat schriftelijk tussen opdrachtgever en Sisällä is overeengekomen;
 7. Ook al verlangt Sisällä niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden, dan behoudt zij het recht om, in andere gevallen, stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – De aanbieding

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Sisällä zijn vrijblijvend, tenzij een termijn is opgenomen voor aanvaarding. In dat geval vervalt de aanbieding na deze termijn;
 2. Sisällä kan niet aan haar aanbieding worden gehouden, als die aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat;
 3. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld;
 4. Als aanvaarding van de aanbieding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Sisällä daaraan niet gebonden. De opdracht komt alleen volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand als Sisällä dat aangeeft;
 5. Een samengestelde prijsopgaaf verplicht Sisällä niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – De opdracht

 1. De opdracht omvat datgene wat opdrachtgever en Sisällä zijn overeengekomen;
 2. Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen opdrachtgever en Sisällä voor zover mogelijk en relevant over:
  a) De inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden;
  b) Het ter beschikking stellen van een programma van eisen en wanneer die verstrekt zullen worden;
  c) Het tijdschema waarbinnen Sisällä de werkzaamheden uitvoert;
  d) Een betalingsschema;
  e) Een raming van het honorarium en de bijkomende kosten, de BTW niet inbegrepen;
  f) Op welke wijze en hoe vaak informatieoverdracht en overleg tussen opdrachtgever en Sisällä plaatsvindt;
  g) Hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog niet zijn vast te stellen (hieronder wordt onder andere verstaan meer- of minderwerk).
 3. De opdracht komt tot stand door het accepteren van de algemene voorwaarden door de opdrachtgever;
 4. Het staat opdrachtgever en Sisällä vrij het bestaan en de inhoud van de opdracht met andere middelen te bewijzen;
 5. De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan;
 6. Sisällä bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten;
 7. Opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het object, worden door of namens de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever kan de interieuradviseur aanwijzen als gemachtigde van de opdrachtgever op te optreden. Het inschakelen van derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever; Verricht Sisällä of door Sisällä ingeschakelde derden werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever, dan draagt de opdrachtgever zorg voor de door deze persoon of personen in redelijkheid gewenste faciliteiten. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt eveneens als de werkzaamheden worden verricht op een door de opdrachtgever aangewezen locatie;
 8. Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de opdracht aan te passen, dan treden de partijen hierover met elkaar in overleg. Partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij dit overleg in acht;
 9. Er is in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen als:
  a) Er relevante wijzigingen optreden in (overheids)voorschriften of beschikkingen;
  b) Er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht of het programma van eisen;
  c) Extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken.
 10. Leidt het overleg als bedoeld in 4.9 tot aanpassing van de opdracht dan handelen partijen vervolgens als omgeschreven bij de artikelen 4.1 tot en met 4.3;
 11. Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan Sisällä onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt Sisällä hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. Sisällä is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 5 – Verplichtingen van Sisällä

 1. Sisällä neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Sisällä zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de opdrachtgever onafhankelijk terzijde staan en zijn/haar diensten naar beste kunnen en wetenschap uitvoeren;
 2. Sisällä is verplicht om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover Sisällä weet, kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn;
 3. Sisällä houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden, voor zover noodzakelijk;
 4. Sisällä houdt bij het uitvoeren van de opdracht rekening met relevante en wettelijke regels, alsmede beroeps- en gedragsregels;
 5. De opdracht wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdschema. Deze termijn of termijnen zijn echter geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen; 5.6 Sisällä deelt aan de opdrachtgever mee welke persoon of personen bevoegd zijn Sisällä te vertegenwoordigen of werkzaamheden uit te voeren omdat dit wenselijk is voor een optimale uitvoering van de opdracht.

Artikel 6 – Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van Sisällä vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet, kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn;
 2. De opdrachtgever is verplicht alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en informatie tijdig aan Sisällä ter beschikking te stellen. Hij draagt zorg voor de juistheid van de verstrekte informatie. Wordt hieraan niet of niet tijdig voldaan, dan is Sisällä gerechtigd de opdracht op te schorten en/of alle uit de vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen;
 3. De opdrachtgever zal alle documenten die Sisällä produceert tijdig beoordelen en controleren op juistheid;
 4. De opdrachtgever is verplicht Sisällä te waarschuwen als hij in de adviezen een tekortkoming heeft geconstateerd of zich daarvan bewust moet zijn geweest;
 5. De opdrachtgever stelt Sisällä zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de adviezen in kennis van een tekortkoming;
 6. De opdrachtgever verricht de aan Sisällä verschuldigde betalingen uiterlijk op de overeengekomen dan wel aangegeven tijdstippen;
 7. De opdrachtgever vrijwaart Sisällä of door Sisällä ingeschakelde personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Mocht Sisällä toch door derden worden aangesproken, dan staat de opdrachtgever Sisällä zowel in als buiten rechte bij en doet alles wat in dit geval van hem verwacht mag worden. Laat de opdrachtgever dit na, dan is Sisällä gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die Sisällä hierdoor maakt zijn voor rekening van de opdrachtgever;
 8. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door Sisällä gegeven advies.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Sisällä kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Sisällä is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Sisällä geleverde dienst(en);
 2. Sisällä is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Sisällä biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen;
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sisällä aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Sisällä worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Sisällä niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Sisällä zijn verstrekt, heeft Sisällä het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten;
 4. Sisällä is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Sisällä is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Sisällä kenbaar behoorde te zijn;
 5. Sisällä is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 6. Indien Sisällä desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit;
 7. Alle aanspraken jegens Sisällä die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij Sisällä zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 8 – Opzegging van de opdracht en de gevolgen

 1. Opdrachtgever en Sisällä hebben te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen zonder grond of op grond van:
  a) Vertraging of onderbreking van de opdracht;
  b) Toerekenbare tekortkomingen van opdrachtgever of Sisällä;
  c) Overmacht;
  d) Financieel onvermogen;
  e) Wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm;
  f) Overlijden;
  g) Arbeidsongeschikt raken van een bepaalde persoon.
 2. Als de vertraging of onderbreking van de opdracht zolang duurt of zodanig van aard is dat het onredelijk is nakoming van deze opdracht te vragen, dan hebben opdrachtgever en Sisällä het recht de opdracht op deze grond op te zeggen;
 3. Van een toerekenbare tekortkoming is sprake als de opdrachtgever of Sisällä die tekortkoming had kunnen en behoren te vermijden volgens de normale regels van oplettendheid;
 4. Van overmacht is sprake als door feiten of omstandigheden, die niet aan een partij zijn te wijten, nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Tevens is sprake van overmacht als zich feiten of omstandigheden voordoen die volgens de wet, rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting niet voor zijn rekening komen. Hieronder wordt in elk geval verstaan: ziekte(s), werkstakingen, verkeersstoornissen, brand, noodweer, terreur en oorlog. De partij aan wiens kant de overmacht zich voordoet, is bevoegd de opdracht op te zeggen;
 5. Van financieel onvermogen is sprake als de opdrachtgever of Sisällä surseance van betaling of schuldsanering heeft aangevraagd of in staat van faillissement is gesteld. Is er sprake van financieel onvermogen of zijn er redenen om aan te nemen dat de wederpartij zijn/haar verplichtingen niet (volledig) zal nakomen, dan kan de andere partij een schriftelijke verklaring eisen, waarin staat dat de wederpartij bereid en in staat is de opdracht voort te zetten. Als de opdracht wordt voortgezet, heeft de andere partij het recht genoegzame zekerheid te verlangen. Wordt de gevraagde verklaring of de verlangde zekerheid binnen een bepaalde termijn niet afgegeven, dan heeft de andere partij het recht de opdracht op deze grond op te zeggen;
 6. Van wijziging van een rechts- of samenwerkingsvorm is sprake als een partij haar rechtspersoonlijkheid verliest (zoals in geval van fusie) of besloten wordt tot ontbinding van de rechtspersoon. Doet zich zo’n situatie voor en ontleent de wederpartij aan die omstandigheid een redelijk belang, dan is de wederpartij bevoegd de opdracht op die grond op te zeggen;
 7. Door het overlijden van een van de partijen eindigt de opdracht niet. Wel geeft het de wederpartij en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene het recht de opdracht op te zeggen;
 8. Is de opdracht toevertrouwd aan een bepaalde persoon en raakt deze persoon arbeidsongeschikt of komt te overlijden, dan geeft dit de opdrachtgever de bevoegdheid de opdracht op te zeggen;
 9. De opdracht wordt schriftelijk opgezegd, onder vermelding van de grond(en) van opzegging en de datum waarop de opzegging ingaat. De opzegging treedt niet eerder in werking dan nadat Sisällä het bericht daarover heeft ontvangen. Na de opzegging zijn beide partijen verplicht alles te doen, na te laten en te gedogen dat met het oog op de redelijke belangen van de wederpartij van haar gevraagd mag worden;
 10. Wordt de opdracht opgezegd, dan dient de opdrachtgever Sisällä te betalen:
  a) Het honorarium en de bijkomende kosten naar de stand van de werkzaamheden op het moment van opzegging;
  b) Alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die Sisällä ten tijde van de opzegging al is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.
 11. Wordt de opdracht opgezegd door de opdrachtgever op een grond die bij de opdrachtgever ligt of zonder grond, dan is de opdrachtgever verplicht een vergoeding te betalen van 50% van het (resterende) deel van de kosten die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht. Deze vergoeding is niet verschuldigd als wordt opgezegd op grond van overlijden of overmacht;
 12. Is de opdracht zonder grond opgezegd door de opdrachtgever, of op een grond die bij de opdrachtgever ligt, dan mag de opdrachtgever het advies van Sisällä slechts (laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Sisällä;
 13. Sisällä kan voorwaarden verbinden aan haar toestemming, waaronder de betaling van een vergoeding en het recht om erop toe te zien dat het advies volgens zijn bedoelingen wordt gebruikt;
 14. Is al een aanvang gemaakt met de uitvoering van het object dan mag de opdrachtgever het advies ook zonder toestemming van Sisällä gebruiken. Het bepaalde van 8.13 blijft van toepassing;
 15. Het gestelde bij de artikelen 8.11, 8.12, 8.13 en 8.14 geldt ook als Sisällä heeft opgezegd op een grond gelegen bij de opdrachtgever;
 16. Wordt de opdracht opgezegd door Sisällä op een grond die bij Sisällä ligt of zonder grond, dan strekt de betalingsverplichting van de opdrachtgever op grond van artikel 8.10 niet verder dan voor zover de werkzaamheden en de kosten voor de opdrachtgever van nut kunnen zijn. Bovendien mag de opdrachtgever 50% in mindering brengen op het bedrag dat hij verplicht is aan Sisällä te betalen. Het bovenstaande geldt niet in geval van opzegging op grond van overmacht of overlijden;
 17. Als Sisällä de opdracht zonder grond of op een grond die bij Sisällä ligt heeft opgezegd, dan kan de opdrachtgever het advies zonder toestemming van Sisällä (laten) gebruiken, tenzij redelijke belangen van Sisällä zich daartegen verzetten. Een vergoeding voor het auteursrecht is in dat geval niet verschuldigd;
 18. Het gestelde bij 8.16 en 8.17 geldt ook als de opdrachtgever heeft opgezegd op een grond gelegen bij de interieuradviseur;
 19. Ontbinding van een opdracht op andere gronden dan in artikel 8 van deze algemene voorwaarden genoemd is niet mogelijk, tenzij de opdrachtgever een consument is. De bepalingen in artikel 8 over de gevolgen van opzegging zijn in dat geval ook van toepassing op de wettelijke ontbinding.

Artikel 9 – Eigendoms- en auteursrecht van Sisällä

 1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan Sisällä. Kan een dergelijk recht slechts verkregen worden door een depot of registratie, dan is alleen Sisällä hiertoe bevoegd;
 2. Sisällä heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, maquettes en modellen en alle andere voorwerpen of informatiedragers, die van haar ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen of die zijn bedoeld in de Auteurswet, in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen of in andere intellectuele wet- en regelgeving;
 3. In het kader van de opdracht door Sisällä tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover Sisällä heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom;
 4. Ook nadat Sisällä toestemming heeft gegeven tot verwezenlijking, openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn werk, behoudt hij de volgende rechten:
  a) Zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van haar naam;
  b) Zich te verzetten tegen een wijziging in het werk;
  c) Zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, dat nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of goede naam van de maker of haar waarde in deze hoedanigheid;
 5. Sisällä heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt object foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft Sisällä toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het object tonen, nadat het in gebruik is genomen;
 6. De opdrachtgever is verplicht het object in overeenstemming met het advies en de bedoelingen vanuit Sisällä uit te voeren. Pas na overleg met Sisällä kan hij hiervan afwijken. Sisällä wordt door de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld zich ervan te overtuigen dat het object wordt uitgevoerd in overeenstemming met zijn advies en bedoelingen;
 7. Sisällä mag haar advies herhalen na overleg met de eerdere opdrachtgever en zolang de belangen van een eerdere opdrachtgever zich hier niet tegen verzetten;
 8. De opdrachtgever mag het advies alleen met schriftelijke toestemming van Sisällä opnieuw gebruiken. In dat geval worden in overleg advieskosten vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de vergoeding voor het auteursrecht.

Artikel 10 – Financiële bepalingen

 1. Het honorarium is de vergoeding die Sisällä toekomst voor de geleverde werkzaamheden, exclusief de omzetbelasting;
 2. Onder bijkomende kosten vallen onder andere gemaakte reis- en verblijfkosten, administratiekosten, kosten van inschakeling van derden en onvoorziene kosten;
 3. Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze het honorarium van Sisällä en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld. Dit kan zijn op basis van de door Sisällä bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief, een vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen maatstaf;
 4. Naast het honorarium is de opdrachtgever de bijkomende kosten van Sisällä verschuldigd die gemaakt worden bij vervulling van de opdracht. De opdrachtgever dient deze kosten afzonderlijk te vergoeden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;
 5. Als Sisällä met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Sisällä te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, als die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 6. Voor wijzigingen die Sisällä moet uitvoeren die niet te wijten zijn aan een toerekenbare tekortkoming is de opdrachtgever afzonderlijke kosten verschuldigd. Ook wijzigingen zoals genoemd in bepaling 4.9 of 4.11 die leiden tot wijziging van de werkzaamheden van Sisällä leiden in overleg tot herziening van de kosten;
 7. Wordt de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit niet te wijten aan Sisällä, dan is de opdrachtgever verplicht Sisällä het honorarium en de bijkomende kosten te vergoeden berekend naar de stand van het werk;
 8. Sisällä factureert het honorarium en de eventuele bijkomende kosten volgens overeengekomen betalingsvoorwaarden;
 9. Sisällä heeft het recht een eindfactuur in te dienen zodra de werkzaamheden zijn voltooid of de overeenkomst is opgezegd;
 10. De factuur van Sisällä is gespecificeerd. Op verzoek van de opdrachtgever wordt de factuur voorzien van de nodige bewijsstukken;
 11. De opdrachtgever betaalt de factuur binnen 48 uur na akkoord te zijn met de algemene voorwaarden na aanvraag van het interieuradvies, tenzij anders overeengekomen;
 12. Betaalt de opdrachtgever niet tijdig, en is dit niet toe te rekenen aan Sisällä, dan is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Sisällä heeft het recht het wettelijke rentepercentage over het niet betaalde bedrag in rekening te brengen met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken;
 13. Indien de opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, is Sisällä gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten mits de opdrachtgever schriftelijk is gemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven;
 14. Voor de bepaling van hetgeen de opdrachtgever aan Sisällä verschuldigd is uit hoofde van de aan Sisällä verstrekte opdrachten en/of de algemene voorwaarden is de boekhouding/administratie van Sisällä bepalend. Dit behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever;
 15. Alle door Sisällä gemaakte kosten om de factuur vergoed te krijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de opdracht tussen opdrachtgever en Sisällä is Nederlands recht van toepassing;
 2. Verschil van mening tussen opdrachtgever en Sisällä wordt zoveel mogelijk in onderling overleg of via mediation opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden geschillen beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan Sisällä kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen;
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Sisällä de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Sisällä worden aangepast tot een lager bedrag danwel tot nihil. Sisällä zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.Versie 1.0 – 25 juli 2019